ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยสหกรณ์

วันที่ 23 มิถุนายน 2565  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

     ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการดำเนินการ  ต้อนรับคณะตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยอาคารสถานที่ จากสำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก เข้าตรวจสอบอาคารสถานที่เพื่อรับรองความปลอดภัยและคุณภาพในการก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด