นำเสนอผลงานสหกรณ์ดีเด่นต่อคณะกรรมการประเมินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสกจ.

นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่2 นายทวี ชูศรี ประธานคณะกรรมการศึกษา นายยงยุทธ สงพะโยม กรรมการ นายประพันธ์ พุ่มจันทร์ กรรมการ นายประเทือง แผนสมบูรณ์ กรรม และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลงานสหกรณ์ดีเด่นต่อคณะกรรมการประเมินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสกจ. ในวันศุกร์ที่ 24 ธัยวาคม 2564

You may also like...