ประกาศ ลดอัตราดอกเบี้ย เงินรับฝากสหกรณ์อื่น

ประกาศ ลดอัตราดอกเบี้ย เงินรับฝากสหกรณ์อื่น
เงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.70 ต่อปีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.70 ต่อปี
———————–
หมายเหตุ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

You may also like...