ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานฯคนที่ 2 นายทวี ชูศรี ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และ นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และให้การต้อนรับ คณะสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564