สหกรณ์พบเพื่อนครูออนไลน์(กลุ่มชาววัง,กลุ่มเขาน้อย อ.ท่าม่วง)

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายประพันธ์ พุ่มจันทร์ กรรมการประจำหน่วย อ.ท่าม่วง และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม และบรรยายพิเศษ ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มชาววัง,กลุ่มเขาน้อย อ.ท่าม่วง ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564