ประกาศเรื่องการรับสมัครกรรมการประจำหน่วย ปีบัญชี 2565

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัดเรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ , กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด จะดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ , กรรมการดำเนินการ , และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565 อาศัยอำนาจตามข้อบังคับข้อ 73 วรรคสอง และข้อ104 ประกอบกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 โดยมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 60 ครั้งที่ 10 วันที่ 27 กันยายน 2562 จึงประกาศรับสมัครสมาชิกที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ , กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565
1.ประธานกรรมการดำเนินการ สมาชิกทุกหน่วย
2. กรรมการดำเนินการ
2.1 หน่วยอำเภอเมือง
2.2 หน่วยอำเภอด่านมะขามเตี้ย
2.3 หน่วยอำเภอท่ามะกา
2.4 หน่วยอำเภอพนมทวน
2.5 หน่วยอำเภอไทรโยค
2.6 หน่วยอำเภอศรีสวัสดิ์
2.7 หน่วยอำเภอบ่อพลอยสมาชิกทุกหน่วย
3. ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ 5

You may also like...