สหกรณ์พบเพื่อนครูออนไลน์(กลุ่มเลาขวัญ อ.เลาขวัญ , ร.ร.หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง สพม.กจ.)

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ ผอ.ประเทือง แผนสมบูรณ์ กรรมการประจำหน่วยอ.เลาขวัญ ผอ.โกสิฐ นันทินบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม และบรรยายพิเศษ โดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ เรื่องการทำวิทยฐานะ ว.PA ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเลาขวัญ , ร.ร.หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564