สหกรณ์พบเพื่อนครูออนไลน์(ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี)

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ บรรยายกิจกรรม สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ในการประชุมชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี ผ่านระบบ Line Meeting ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564