สหกรณ์พบเพื่อนครูออนไลน์(อำเภอไทรโยค)

นายสมหมาย โมมรัตน์ ผอ.สพป.กจ3 ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายเจนวิทย์ จงใจ กรรมการประจำหน่วยอำเภอไทรโยค นายนรากร กาลสุวรรณ ผู้แทนประจำหน่วย และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม และบรรยายพิเศษ โดย ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล เรื่องการทำวิทยฐานะ ว.PA ในช่วงเปลี่ยนผ่าน  ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอไทรโยค ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564