สหกรณ์พบเพื่อนครูออนไลน์(กลุ่มหนองบัว-แก่งเสี้ยน อ.เมือง)

ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.กจ1 นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ กรรมการประจำหน่วยอำเภอเมือง นายนพดล มงคล ผู้แทนประจำหน่วย และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มหนองบัว-แก่งเสี้ยน อ.เมือง ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564