ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม 2564

นายทวี ชูศรี ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่2 นายอุดม เหลือสด ที่ปรึกษา นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ที่ปรึกษา นายประพันธ์ พุ่มจันทร์ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ห้องประชุม2 ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564