สหกรณ์พบเพื่อนครูออนไลน์(กลุ่มลาดหญ้า อ.เมือง)

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ กรรมการประจำหน่วยอำเภอเมือง นายนพดล มงคล ผู้แทนประจำหน่วย และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มลาดหญ้า อ.เมือง ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564

You may also like...