สหกรณ์พบเพื่อนครูออนไลน์(เครือข่ายโรงเรียนห้วยกระเจา 1,2,3)

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ กรรมการประจำหน่วย อ.ห้วยกระเจา นายวีระพันธ์ พยาบาล ผู้แทนประจำหน่วย และ นางลาวัลย์ ช่วยชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม และบรรยายพิเศษ โดย ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล และ ยลพรรษย์ ศิริรัตน์  เรื่องการทำวิทยฐานะ ว.PA ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนห้วยกระเจา 1,2,3 ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564