สหกรณ์พบเพื่อนครูออนไลน์(กลุ่มหนองรี-หนองกร่าง,กลุ่มหลุมรัง,กลุ่มช่องด่าน อ.บ่อพลอย)

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ อดุลย์ ม่วงแก้ว กรรมการประจำหน่วยอำเภอบ่อพลอย นายวิชัย ปลาบู่ทอง ผู้แทนประจำหน่วย และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม และบรรยายพิเศษ โดย ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล และ เรื่องการทำวิทยฐานะ ว.PA ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์เครือข่ายกลุ่มหนองรี-หนองกร่าง,กลุ่มหลุมรัง,กลุ่มช่องด่าน อ.บ่อพลอย ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564