สหกรณ์พบเพื่อนครูออนไลน์(กลุ่มบ่อพลอย,กลุ่มหนองกุ่ม,สพป.กจ.4 อ.บ่อพลอย)

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ อดุลย์ ม่วงแก้ว กรรมการประจำหน่วยอำเภอบ่อพลอย นายวิชัย ปลาบู่ทอง ผู้แทนประจำหน่วย และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม และบรรยายพิเศษ โดย ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล และ เรื่องการทำวิทยฐานะ ว.PA ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์เครือข่ายกลุ่มบ่อพลอย,กลุ่มหนองกุ่ม,สพป.กจ.4 อ.บ่อพลอย ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564

You may also like...