สหกรณ์พบเพื่อนครูออนไลน์(สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและครูอำเภอศรีสวัสดิ์)

ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.กจ1 ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายยิ่งยศ พละเลิศ กรรมการหน่วยอำเภอศรีสวัสดิ์ นายสายัญห์ สุขสำราญ ผู้แทนประจำหน่วย และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม และบรรยายพิเศษ โดย ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล  เรื่องการทำวิทยฐานะ ว.PA ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและครูอำเภอศรีสวัสดิ์ ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564