สหกรณ์พบเพื่อนครูออนไลน์(เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประดู่แก้ว อ.เลาขวัญ)

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายประเทือง แผนสมบูรณ์  กรรมการหน่วยอำเภอเลาขวัญ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม และบรรยายพิเศษ โดย ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล  เรื่องการทำวิทยฐานะ ว.PA ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประดู่แก้ว อ.เลาขวัญ ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564