สหกรณ์พบเพื่อนครูออนไลน์(กลุ่มโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง)

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายยงยุทธ สงพะโยม  กรรมการหน่วยจังหวัด และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

You may also like...