ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ พฤศจิกายน

นายเจนวิทย์ จงใจข รองประธานกรรมการคนที่ 2 นายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษา นายนิวัฒน์ วีระสุนทร ที่ปรึกษา และผู้จัดการ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ พิจารณานโยบายและโครงการต่างๆของสหกรณ์ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563