ตรวจสอบบัญชีเงินฝาก รหัส 013 014 016

ตรวจสอบบัญชีเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มของสมาชิก เพื่อสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองชีวิตของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง จึงใคร่ขอให้สมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากรหัส 013 , 014 และ 016 เป็นบัญชีเงินฝากค่าเบี้ยประกัน

รายการ statement ที่ติดลบ ได้นำเงินฝากเพิ่ม ภายในวนที่ 20 พฤศจิกายน 2563 กรณีที่ท่านไม่สะดวกในการนำเงินฝาตามเวลาที่กำหนด สหกรณ์จะถอนเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ (รหัส 012) และ/หรือ หักจากค่าตอบแทนวันประชุมใหญ่ นำฝากในบัญชีที่มียอดเงินฝากติดลบต่อไป