ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่2 นายโกสิท นันทินบัณฑิต ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ นายทวี ชูศรี กรรมการ นางสุรีย์ บำรุงชล กรรมการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563