บรรยายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มพังตรุ ท่าม่วง

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายสุจินต์ หอมเสมา รองประธานกรรมการคนที่ 3 นายประพันธ์ พุ่มจันทร์ ผู้แทนประจำหน่วย อ.ท่าม่วง และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้าน การออม ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มพังตรุ ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียนจังหวัดกาญจนบุรี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี วันที่ 30 ตุลาคม 2563