บรรยายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่กลอง อ.ท่าม่วง

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายสุจินต์ หอมเสมา รองประธานกรรมการคนที่ 3 แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้าน การออม ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่กลอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี วันที่ 26 ตุลาคม 2563