บรรยายข้าราชการครูและบุคลากรกลุ่มเครือข่ายห้วยกระเจา2 อ.ห้วยกระเจา

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต กรรมการประจำหน่วย ว่าที่ ร.อ.เมธี ทองรอด ผู้แทนประจำหน่วย นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรกลุ่มเครือข่ายห้วยกระเจา2 อ.ห้วยกระเจา ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดเขารักษ์ ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563