บรรยาย ผู้บริหารโรงเรียน ในพื้นที่ สนง เขต2

พฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยกรรมการ ผู้แทนประจำหน่วยฯ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด พบปะผู้บริหารฯ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการ การครองตนครองงานในตำแหน่งผู้บริหาร กระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ และบริบทการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แล้วได้อะไร เพื่อฝากเชิญชวนน้องๆ คณะครู และบุลลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้สหกรณ์ได้เป็นสถาบันการเงินในการออม และการใช้บริการกู้ได้เป็นอย่างดี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี