ต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ รองประธานคนที่ 1 นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่ 2 นายโกสิต นันทินณบัณทิต ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ นายทวี ชูศรี กรรมการ นางสุรีย์พร บำรุงชล กรรมการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ บรรยายพิเศษเรื่องการบริหารความเสี่ยงและให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563