นางลาวัลย์ ช่วงชัย เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด พร้อม จนท. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบปฏิบัติงาน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด