ประกาศรายชื่อจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิกปีบัญชี 2563

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ชุดที่ 59 ครั้งที่ 7 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 จำนวน 300 ทุน เป็นเงินทุนละ 2,000 ดังรายชื่อต่อไปนี้