บรรยายชี้แจง โครงการเพื่อเสริมสภาพคล่อง ATM ครั้งที่ 3

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ดำเนินการประชุมชี้แจง ให้คำแนะนำ และวิธีปฏิบัติสำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนขอกู้เงินสามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง ATM พร้อมทั้งมอบถุงปันสุข เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด