บรรยายชี้แจง โครงการเพื่อเสริมสภาพคล่อง ATM ครั้งที่ 4

นายสุจินต์ หอมเสมอ รองประธานคนที่3 นายไพรัช พยวยะ เหรัญญิก และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกหรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ดำเนินการประชุมชี้แจง ให้คำแนะนำ และวิธีปฏิบัติสำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนขอกู้เงินสามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง ATM ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด