ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 59 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยสมาชิกทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

เงินกู้

  • เงินกู้ทุกประเภท ร้อยละ 5.50
  • เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ร้อยละ 4.50

เงินฝาก

  • เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 3.25
  • เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข ร้อยละ 4.00 (ยกเว้น ตามเงื่อนไข)
  • เงินฝากออมทรัพย์มหามงคล ร้อยละ 4.00 (ยกเว้น ตามเงื่อนไข)