มอบเงินสนับสนุน COVID0 19

วันที่27 มีนาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด นำโดย ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานฯ / ทีมกรรมการฯ / ผจก.จนท./เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อมอบเงินสนับสนุนจังหวัด (ผ่าน ผวจ.) จำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้ในการดูแล ป้องกัน ระงับ ยับยั้งภัย จากโรคระบาด COVID0 19