ชะลอการรับสมัครสมาชิก (สมทบ)

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 59 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ประกาศให้ใช้แผนปฏิบัติงานภายใต้ภาวะฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงขอประกาศชะลอการรับสมัครสมาชิกสมทบ (ทายาทโดยธรรมของสมาชิก) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 จนกว่าจะมีมติคณะกรรมการดำเนินการให้เปลี่ยนแปลง