ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

มีนาคม 25, 2020 0 By ktscc

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 59 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
เงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญทุกประเภท ร้อยละ 5.75
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ร้อยละ 4.75
เงินฝาก (ยกเว้นเงินฝาก เกษียณเปี่ยมสุข,มหามงคล)
เงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภท ร้อยละ 3.50
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป