ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 59 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

เงินกู้

  • เงินกู้ทุกประเภท ร้อยละ 5.75
  • เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ร้อยละ 4.75

เงินฝาก

  • เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 3.50
  • เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข ร้อยละ 4.00
  • เงินฝากออมทรัพย์มหามงคล ร้อยละ 4.00