ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ตามที่สหกรณ์ฯได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 นั้นบัดนี้ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ซึ่งมีรายชื่อตามลำดับ ดังนี้

ลำดับที่ 1 นางสาวปนิดา สุเวชวัฒนกุล
ลำดับที่ 2 นายธีระพล พฤฒฑิกุล
ลำดับที่ 3 นายกฤฎชนน ศรีละมูล

ขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563

You may also like...