เข้าเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานสอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 นำโดย ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวการบริหาร และการติดตามเร่งรัดหนี้สิน สมาชิก ที่โอนย้ายมาอยู่ที่ อ.แม่ริม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563