ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ รองประธานคนที่1 นอาเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่2 นายอภิชาต แก่น้อย กรรมการ นายวีรชัย บุญอยู่ กรรมการ นางสุรีย์พร บำรุงชล กรรมการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และการวางแผนการบริหารงาน ตามหลักธรรมมาภิบาล ให้กับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ห้องประชุม โรงแรมกนกกาญจน์ อ.เมือง วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563