มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ สนับสนุนแก่โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ รองประธานคนที่1 นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่2 นายอภิชาต แก่นน้อย กรรมการ นายโกสิฐ นันทินบัณทิต กรรมการ นายวีรชัย บุญอยู่ กรรมการ นางสุรีย์พร บำรุงชล กรรมการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ แก่โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ อ.ศรีสวัสดิ์ วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563