แสดงความยินดี สอ.พนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด

  วันที่ 22 กรกฎาคม 2565  ณ สหกรณ์อ...