ต้อนครับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565   ณ ห้องประชุ...