บรรยาย พบปะสมาชิก ลูกจ้างประจำ สพป.กจ.1

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยาย พบปะสมาชิก ลูกจ้างประจำ เพื่อวางแผนทางการเงิน การครองตนให้มีสุข และสวัสดิการต่างๆ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1