บรรยายพิเศษกลุ่มโรงเรียนสังกัด สพม.8 ภายในจังหวัดกาญจนบุรี

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายวีระชัย บุญอยู่ กรรมการประจำหน่วยจังหวัด นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้แทนประจำหน่วย สพม 8 นายยงยุทธ สงพะโยม ผู้แทนประจำหน่วย สพม 8 นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ที่ปรึกษาสหกรณ์ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ และมอบของรางวัลสนับสนุนในการจัดกิจกรรม ให้กลุ่มโรงเรียนสังกัด สพม.8 ภายในจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์อาคารเรียมร่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี