บรรยายพิเศษกลุ่มเครืองข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน อ.สังขละบุรี

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายประเสริฐ ด้วงสงค์ กรรมการประจำหน่วย อ.สังขละบุรี นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ รองประธานคนที่ 1 นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่ 2 นายสายัญห์ สุขสำราญ รองประธานคนที่ 3 นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต กรรมการ นายวีระชัย บุญอยู่ กรรมการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ และมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม ให้กลุ่มเครืองข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน อ.สังขละบุรี วันที่ 31 พฤษภาคม 2562