ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมษายน 2562

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ตัวแทนผู้ตรวจสอบกิจการ ตัวแทนส่วนงานราชการ และ เจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ พิจารณานโยบายและโครงการต่างๆของสหกรณ์ในช่วยเดือนเมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด วันที่ 27 เมษายน 2562