บรรยาย แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ และมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกลุ่ม
โดยมี นายวีรชัย บุญอยู่ กรรมการหน่วยจังหวัดและนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ ร่วมบรรยาย แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 27 เมษายน2562