คณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด

วันที่ 23 กันยายน 2565   ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด


ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการดำเนินการ นายประพันธ์ พุ่มจันทร์ กรรมการดำเนินการ
นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์  ให้การต้อนครับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด และโดยบรรยายพิเศษการบริหารการจัดการของสหกรณ์ การวางแผนทางเงินให้กับสมาชิก และแลกเปลี่ยนความรู้