บรรยายพิเศษ เครือข่ายการจัดการศึกษาสิงห์-ศรีมงคล

วันที่ 20 สิงหาคม 2565
          ณ  ยางโทน เฮ็ลธ์ปาร์ค รีสอร์ท


     ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการดำเนินการ นายสุวรรณวัตต์ ปาละรัตน์กรรมการดำเนินการ ประจำหน่วย อ.ไทรโยค นายนรากร กาลสุวรรณ ผู้แทนประจำหน่วย บรรยายพิเศษการวางแผนทางเงิน โดยใช้แนวทางสหกรณ์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของสมาชิก ที่จะก่อเกิดสินทรัพย์ให้กับสมาชิก โดยการออมด้วยการถือหุ้น เงินฝาก เพื่อสำรองสภาพคล่องของสมาชิก และการกู้ต้องวางแผนการใช้เงินกู้นั้นให้ก่อเกิดประโยชน์ กับตนและครอบครัว มองไปให้ไกล วางแผนบัญชีครัวเรือนและมอบเงินสวัสดิการสนับสนุนกิจกรรม เครือข่ายการจัดการศึกษาสิงห์-ศรีมงคล

You may also like...