มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัย

  วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี

  ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วย นายนพดล มงคล กรรมการ นายอดลุย์ ม่วงแก้ว กรรมการ และนางลาวัลย์ ช่วยชัย ผู้จัดการ มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยไฟฟ้ารัดวงจรเครื่องปรับอากาศหอพักนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี โดยมี นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบเงินช่วยเหลือ