โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9 (PA) รุ่นที่ 4

  วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9 (PA) รุ่นที่ 4 โดย ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการดำเนินการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ มีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 175 ราย