จัดทำแผนกลยุทธ์

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

   ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นประธานเปิดการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2565-2568) เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ และสร้างพันธกิจ ในการบริหารและดำเนินการกิจการของสหกรณ์ มีคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61 คณะที่ปรึกษาสหกรณ์ ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ เข้าจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยมีวิทยกร บรรยายและให้คำแนะนำการจัดทำแผนกลยุทธ์จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

You may also like...